YLPEÄ JÄSEN:

TOIMITUSEHDOT

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Yleisesti:
Gjerstad Products AS (myyjä) yleiset myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkia toimituksia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Jos tehdyn sopimuksen ja yleisten myynti- ja toimitusehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.

1. Tuotetiedot / tekniset tiedot:
Myyjältä saatuja piirustuksia, muita teknisiä asiakirjoja tai teknisiä tietoja ei saa käyttää muuhun kuin toimitustarkoituksiin ilman myyjän suostumusta. Ilman Gjerstad Products AS:n suostumusta niitä ei saa kopioida, jäljentää, luovuttaa kolmansille osapuolille tai muuten antaa heidän tiedoksi.
Toimitetut tekniset tiedot sitovat molempia osapuolia, ellei laki tai määräys toisin vaadi.

2. Sopimuksen/tilausvahvistuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
Sovitut hinnat ja toimitusehdot sekä erityinen kuvaus tuotteesta viitenumerolla tai vastaavalla. Jos tuote ei ole vakiotuote, ostajalle on esitettävä piirustukset ja ostaja hyväksyy piirustukset ennen tuotannon aloittamista.
Jos vaaditaan viivästyssakkoa, siitä on ilmoitettava erikseen tilauksen yhteydessä ennen kuin myyjä antaa tilausvahvistuksen.

3. Toimitus / toimitusaika / viivästykset:
Toimitusehdoissa sovelletaan Incoterms 2020 toimituslausekkeita. Ellei toisin ole sovittu toimitusehtona on EXW Tuusula. Toimitusaika tehtaalta vahvistetaan tilausvahvistuksella. Mikäli myyjä saa tietoonsa, että toimitusaikaa ei voida noudattaa, myyjä on velvollinen ilmoittamaan tästä välittömästi sekä ilmoittamaan uudesta toimitusajasta. Jos toimitusaika ylittyy enemmän kuin vastaava alkuperäinen toimitusaika, molemmilla osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, elleivät osapuolet ole aikaisemmin sopineet toimitusajan pidentämisestä.

4. Maksu:
Loppumaksu tulee maksaa tilausvahvistuksessa kuvatulla tavalla. Mikäli ostaja ei suorita maksua sovittuna ajankohtana, myyjällä on oikeus saada eräpäivästä lukien viivästyskorkoa viivästyskorkoa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Jos ostaja ei ole maksanut erääntynyttä summaa 3 kuukauden kuluessa, myyjällä on oikeus purkaa kauppa. Ostajalta voidaan tällöin laskuttaa viivästyskorkoa ja samalla voidaan vaatia vahingonkorvausta menetyksistä, joita myyjä on kärsinyt.

5. Peruutus:
Ostajalla ei ole oikeutta, mutta mahdollisuus peruuttaa tilaus tai sen osa. Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tilauksen tai sen osan ja myyjä hyväksyy tämän, on myyjällä oikeus vaatia korvausta syntyneistä kuluista ostajalta.

6. Omistusoikeus:
Laite on myyjän omaisuutta, kunnes se on maksettu kokonaisuudessaan siltä osin kuin omistusoikeus on voimassa sovellettavan lain mukaan.

7. Ylivoimainen este:
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen.
Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

8.Välilliset vahingot
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä, tavaran virheestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten esinevahinkoa, tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa 9. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on yleisesti tarkoitettu. Myyjä ei vastaa tavaran aiheuttamista välillisistä vahingoista ja myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan. Kun tavara on ostajan hallinnassa tai kun ostaja on luovuttanut tavaran edelleen, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu: a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen. Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä edellä esitettyjen a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, on siitä heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle. 10. Riita-asiat ja lainvalinta: Myyjän ja ostajan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, erimielisyydet ratkaistaan Itä-uudenmaan käräjäoikeudessa. Kauppaan ja kauppaehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Kansainvälistä kauppalakia (1980) ei sovelleta kauppasopimukseen.
CEG Finland Oy
Metsämutilantie 1
05460 Hyvinkää
Puh. 0400-479034
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram