VÅRE TILTAK I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUSET

Til tross for Corona-viruset er vi fullt operative.

Vi har innført strenge restriksjoner og rutiner for å unngå spredning av viruset og beklager at arrangement med fysisk oppmøte har blitt avlyst/utsatt. Vi oppfordrer våre kunder til å primært kontakte oss på mail eller telefon. Vi følger alle råd og krav som stilles av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

 

 • Reisevirksomhet med offentlig fremkomstmidler blant ansatte er frarådet og karantene for ansatte som har reist utenlands er innført
 • Møtevirksomhet både internt og med eksterne er sterkt begrenset
 • Arrangementer med grupper er utsatt

CORONAVIRUS (COVID-19) FORHOLDSREGLER I GJERSTAD

Gjerstad har tatt en rekke forholdsregler som respons på koronaviruset (COVID-19) og overvåker situasjonen nøye. Gjerstads hovedfokus er å sikre helse og sikkerhet for våre ansatte og forretningspartnere, og å dempe risikoen for å spre viruset.

Følgende tiltak gjelder alle ansatte i Gjerstad, våre leverandrer og besøkende.

Prosedyrene er basert på retningslinjer gitt av norske helsemyndigheter og Utenriksdepartementet

 

SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR ALLE ANSATTE I GJERSTAD

 • Utstrakt bruk av hjemmekontor
 • Det er iverksatt utvidede tiltak angående personlig hygiene og på stedet.
 • Det er satt strenge begrensninger for å reise, motta besøkende og delta på møter ansikt til ansikt
 • Ansatte i karantene er pålagt å holde seg borte fra kontorer og andre ansatte i henhold til Gjerstad-retningslinjene og anbefaling fra norske helsemyndigheter.
 • Oppdatert informasjon blir gjort tilgjengelig for alle ansatte.

KONTINUITETSPLANLEGGING

 • Gjerstad iverksetter tiltak for å sikre kontinuitet i leveranser og support til alle våre kunder
 • Gjerstad evaluerer og implementerer kontinuerlig passende risikoreduserende tiltak.

Gjerstad forventer at våre forretningspartnere har iverksatt lignende tiltak for å dempe virusoverføring. Gjerstad vil respektere og følge slike tiltak, akkurat som Gjerstad forventer at våre forretningspartnere følger våre tiltak når vi arbeider med våre ansatte og besøker våre fasiliteter.

Ovennevnte prosedyrer er gyldige så lenge de norske helsemyndighetene gir spesielle forholdsregler.

 

Vennlig hilsen ,

Tor Kjetilson Moe
CEO, GJERSTAD PRODUCTS AS

CORONAVIRUS (COVID-19) PRECAUTIONS IN GJERSTAD

Gjerstad has taken a number of precautionary measures in response to the coronavirus (COVID-19) and is closely monitoring the situation. Gjerstad’s primary focus is to ensure  the health and safety of our employees and business partners, and to mitigate the risk of spreading the virus.

The following measures apply to all Gjerstad staff, pur suppliers and visitors.

The procedures are based on guidelines provided by the Norwegian Health Authorities and Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

 

Special precautions for all Gjerstad employees

 • Extensive use of home office
 • Extended measures have been implemented regarding personal- and on-site hygiene.
 • Extended measures have been implemented to ensure physical separation  between employees in the cantina and workplace in general
 • Strict restrictions have been put on travelling, receiving visitors and attending face to face meetings
 • Employees in quarantine are required to stay away from offices and other employees according to the Gjerstad guidelines and the recommendation by the Norwegian Health Authorities.
 • Updated information is made available to all employees on the Gjerstad intranet and via SMS/messaging

Continuity planning

 • Gjerstad is taking measures to ensure  continuity in deliveries and support to all our customers
 • Gjerstad is continuously evaluating and implementing appropriate risk mitigation measures.

Gjerstad expects that our business partners have implemented similar measures  to mitigate virus transmission. Gjerstad will respect and follow such measures, just as Gjerstad expects our business partners to follow our measures when dealing with our employees and visiting our facilities.

Above procedures are valid as long as the Norwegian Health Authorities advise special precautions.

 

 

Sincerely ,

Tor Kjetilson Moe
CEO, GJERSTAD PRODUCTS AS