STOLT MEDLEM AV:

LEVERINGSBETINGELSER

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelt:
Gjerstad Products AS (Selger) generelle salgs og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser med mindre annet er skriftlig avtalt. Om det er divergerende forståelse mellom en inngått avtale og de generelle salgs og leveringsbetingelsene, er de generelle salgs og leveringsbetingelsene gjeldene.

1. Produktinformasjon/tekniske data:
Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon mottatt fra Selger kan ikke uten samtykke fra Selger brukes til annet enn formålet med overlevering. Uten samtykke fra Gjerstad Products AS må de ikke kopieres, reproduseres, utleveres tredjemann eller på annen måte bringes til dennes kunnskap.
Tekniske data som er overlevert er bindende for begge parter om ikke lover eller forskrifter gjør endringer nødvendig. Det skal da eventuelt umiddelbart informeres til kunde.

2. Avtaleinngåelse/ordrebekreftelse skal inneholde følgende info:
Avtalte priser og leveringsvilkår, samt en spesifikk beskrivelse av produktet ved hjelp av referanse nummer eller lign. Om produktet ikke er en ‘’gjenganger’’ skal kjøper forelegges tegninger og kjøper. Kjøper godkjenner tegninger før produksjonsstart.
Foreligger det krav om dagbøter skal dette spesifikt informeres om på ordre og deretter avklares før ordrebekreftelse blir gitt fra Selger.

3. Levering/leveringstid/forsinkelser:
Leveringsvilkår er gjeldene incoterms. Dersom ikke annet er avtalt gjelder incoterms EXW Sundebru. Leveringstid fra fabrikk bekreftes ved ordrebekreftelse. Blir Selger oppmerksom på at leveringstiden ikke kan overholdes, plikter Selger å informere om dette umiddelbart, samt opplyse om ny leveringstid. Overskrides leveringstiden med mer enn tilsvarende opprinnelig leveringstid har begge parter rett til å heve kontrakten, med mindre ikke partene tidligere har enes om en forlengelse av leveringstiden.

4. Betaling:
Sluttoppgjøret forfaller til betaling som beskrevet i ordrebekreftelse. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Selger fra forfallsdag krav på morarente med den rentesats som gjelder i henhold til lovgivningen om renter ved forsinket betaling. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalne beløpet innen 3 måneder, er Selger berettiget til å heve salget. Kjøperen vil da kunne belastes for morarente og samtidig kunne kreves for skadeserstatning og dokumentert tap Selger har lidt.

5. Avbestilling:
Kjøper har ikke rett, men mulighet til å avbestille salgsgjenstanden eller deler av denne. Dersom Kjøper ønsker å avbestille salgsgjenstanden eller deler av denne og dette godkjennes av Selger, har Selgeren rett til å kreve dekt kostnadene som bestilt leveranse har påført Selgers selskap.

6. Eiendomsforhold:
Materiellet forblir Selger sin eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning slikt eiendomsforhold er gyldig etter gjeldene rett.

7. Fritaksgrunner:
Selger kan påberope seg fritak for inngått kontrakt basert på Force majeure klausulen, som herved gjøres gjeldene for Selgers selskap og tilhørende underleverandører
Det påligger den part som påberoper seg en fritaksgrunn å umiddelbart skriftlig underrette den andre part om årsak og konsekvenser.

8. Tvister og lovvalg:
Tvister mellom Selger og Kjøper skal avgjøres ved voldgiftsbehandling tilhørende i Arendal.
CEG Norway AS
Gjerstadveien 373
4993 Sundebru Norway
Tlf: +47 37 11 91 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram