STOLT MEDLEM AV:

GARANTIVILLKOR

Garantivillkor

1. Garanti:
1.1 Gjerstad Products AS har en allmän garanti på 12 månader eller 2000 timmar, med undantag för HK-fästelement / verktygsfästen som har en garantitid på 4000 timmar eller 2 år.
1.2 Garantin upphör att gälla när ett av kriterierna uppnås.
1.3 Garantin gäller endast tillverknings- eller materialfel.

2. Reklamation:
2.1 Reklamationsärende måste alltid rapporteras till Gjerstad innan åtgärder vidtas.
2.2 Reklamationsärendet måste rapporteras/dokumenteras i det formulär som finns på Gjerstads webbplats: https://www.gjerstad.com/garantiskjema. E-post kan också användas om motsvarande informationskrav är uppfyllda (produktionsnummer, foton på problemet/felet, timmar på produkt, kund och kontaktinformation.)
2.3 Efter att Säljaren mottagit nödvändig information från kunden / användaren, kommer Gjerstad att pröva ärendet. Vid godkännande kommer Gjerstad därefter att bedöma eventuella åtgärder och tidsåtgång för personal som ska åtgärda felet.
2.4 Vid uppfyllda garantikrav kan reparationsarbeten med en kostnadsgräns på 7 000 NOK utföras av kund, utan formellt godkännande. Samma krav för dokumentation gäller fortfarande: Produktnummer, timmar, foton och kund.
2.5 Fel som har inträffat måste åtgärdas så snart som möjligt. Även om det inte krävs omedelbar åtgärd måste felet vara avhjälpt senast inom 3 månader.
2.6 Arbetet måste alltid utföras av kvalificerad personal. Den person som anlitar personal är ansvarig för att säkerställa att respektive reparatör innehar nödvändiga kvalifikationer.
2.7 Fullständig rapport avseende utfört arbete ska skickas till Gjerstad och eventuell retur av varor avtalas mellan Gjerstad och kunden.
2.8 Alla reklamationer krediteras kunden först efter avslutat / godkänt reklamationsarbete. Eventuell faktura relaterad till produktdelar och utfört arbete måste vara Gjerstad tillhanda senast 2 månader efter utfört arbete.

3. Gjerstad täcker:
3.1 Körkostnader sammataget upp till 100 km.
3.2 Timarvoden i enlighet med Gjerstads vid varje tidpunkt gällande prislista. Om övertid ska debiteras ska detta ha avtalats i förväg.
3.3 Kostnader för reservdelar i enlighet med Gjerstads aktuella prislista för återförsäljare.

4. Gjerstad täcker inte:
4.1 Kostnader för eventuella följdskador. Detta innefattar driftsförluster, förlorad inkomst, skada på annan utrustning eller personer.

5. Garantin gäller inte då:
5.1 Användningen av utrustningen ligger, eller har legat, utanför rekommendationerna i bruksanvisningen, såsom egenvikt på massa, miljö, eller då grov oaktsamhet har förelegat vid arbetet med produkten.
5.2 Produkten har byggts om eller reparerats av personer utan tillräcklig yrkeskunskap.
5.3 Produkten har använts på maskiner/utrustning som har en vikt, prestanda eller hastighet som överstiger vad som anges i bruksanvisningen.

6. Avräkning / returätt / allmänt:
6.1 Defekt eller felaktig vara måste returneras inom 14 dagar efter att varan mottagits. Om så inte sker, upphör returrätten att gälla.
6.2 Returnerad produkt måste vara oanvänd.
6.3 Anpassade produkter kan inte returneras.
6.4 Alla returer måste referera till ett skriftligt avtal med auktoriserad personal på Gjerstad.
6.5 Kunden kan inte kräva att köpet hävs, kräva prissänkning eller göra andra anspråk om Gjerstad reparerar produkten inom rimlig tid.
6.6 Garantiärenden regleras inte meddelst avdrag på ordinarie kundfaktura då reklamationer hanteras som separata ärenden.
6.7 Fraktkostnader för retur kan debiteras avsändaren.

7. Tvister.
7.1 Alla tvister ska lösas genom skiljedom.
CEG Sweden AB
Ehns Gata 6
51156 Kinna Sweden
Tel: 020-55 60 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram