STOLT MEDLEM AV:

LEVERANSVILLKOR

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Generellt:
Gjerstad Products AS (säljare) allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser om inte annat avtalats skriftligen. Om det finns en skiljaktig förståelse mellan ett ingått avtal och de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren, gäller de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren.

1. Produktinformation / tekniska data:
Mottagna ritningar, andra tekniska dokument eller teknisk information som mottagits från säljaren får inte användas för annat än leveransändamål utan säljarens samtycke. Utan samtycke från Gjerstad Products AS får de inte kopieras, reproduceras, överlämnas till tredje part eller på annat sätt göras till deras kännedom.
Tekniska data som har överlämnats är bindande för båda parter om inte lagar eller förordningar gör ändringar nödvändiga. Det måste då omedelbart informeras till kunden.

2. Att ingå avtal / orderbekräftelse ska innehålla följande information:
Överenskomna priser och leveransvillkor, samt en specifik beskrivning av produkten med referensnummer eller liknande. Om produkten inte är en "vanlig" måste köparen presenteras med ritningar och köparen. Köparen godkänner ritningar innan produktionen startar.
Om det finns krav på dagsböter måste detta informeras specifikt om beställningen och sedan klargöras innan orderbekräftelsen ges av säljaren.

3. Leverans / leveranstid / förseningar:
Leveransvillkor är tillämpliga incoterms. Om inte annat avtalats gäller incoterms EXW Sundebru. Leveranstid från fabrik bekräftas av orderbekräftelse. Om säljaren får kännedom om att leveranstiden inte kan följas, är säljaren skyldig att informera om detta omedelbart, samt informera om den nya leveranstiden. Om leveranstiden överskrids mer än motsvarande ursprunglig leveranstid har båda parter rätt att säga upp avtalet, såvida inte parterna tidigare har kommit överens om en förlängning av leveranstiden.

4. Betalning:
Den slutliga avräkningen ska betalas enligt beskrivningen i orderbekräftelsen. Om köparen inte betalar vid överenskommen tid har Säljaren rätt till dröjsmålsränta från förfallodagen till den räntesats som gäller i enlighet med lagstiftningen om ränta vid försenad betalning. Om köparen inte har betalat det förfallna beloppet inom 3 månader har säljaren rätt att häva försäljningen. Köparen kommer då att kunna debiteras för dröjsmålsränta och samtidigt kunna krävas för skador och dokumenterade förluster. Säljaren har lidit.

5. Avbokning:
Köparen har ingen rätt, utan möjligheten att häva objektet till salu eller delar av det. Om köparen vill annullera varan till salu eller delar av den och detta godkänns av säljaren har säljaren rätt att kräva täckning av de kostnader som den beställda leveransen har åsamkat säljarens företag.

6. Fastighetsvillkor:
Utrustningen förblir säljarens egendom tills den har betalats i sin helhet i den mån sådant ägande är giltigt enligt gällande lag.

7. Skäl för undantag:
Säljaren kan åberopa undantag för ett kontrakt som ingås baserat på Force majeure -klausulen, som härmed görs giltig för säljarens företag och associerade underleverantörer
Det är den part som åberopar en undantagsgrund att omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om orsaken och konsekvenserna.

Tvister och lagval:
Tvister mellan säljare och köpare avgörs genom skiljedom i Arendal.
Gjerstad Products AS
Gjerstadveien 373
4993 Sundebru Norway
Tel: +47 37 11 91 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2022 - Gjerstad Products AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram