STOLT MEDLEM AV:

LEVERANSVILLKOR

Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

Generellt:
Gjerstad Products AS (Säljaren) allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla leveranser om inte annat avtalats skriftligen. I händelse av avviklse mellan ett ingått avtal och de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren, gäller de allmänna försäljnings- och leveransvillkoren.

1. Produktinformation / tekniska data:
Ritningar, andra tekniska dokument eller teknisk information som mottagits från Säljaren får inte utan Säljarens samtycke användas för annat än leveransändamål . Sådan dokumentation får inte kopieras, reproduceras, överlämnas till tredje part, eller på annat sätt göras tillgänglig, utan Gjerstad Products AS skriftliga samtycke.
Överlämnad teknisk data är bindande för båda parter såvida inte lagar eller förordningar påkallar förändingar i dessa. I sådant fall måste kunden omedelbart informeras.

2. Avtal / orderbekräftelse ska innehålla följande information:
Överenskomna priser och leveransvillkor, samt en specifik beskrivning av produkten med referensnummer eller liknande. Vid avtal avseende annat än en "återkommande produkt" måste köparen erhålla ritningar. Köparen godkänner ritningarna innan produktionsstart.
Om viteskrav föreligger måste detta specificeras i ordern och därefter tydliggöras innan Säljaren avger orderbekräftelse.

3. Leverans / leveranstid / förseningar:
Leveransvillkor är tillämpliga incoterms. Såvida annat ej avtalats gäller incoterms EXW Sundebru. Leveranstid från fabrik bekräftas genom orderbekräftelse. Om Säljaren får kännedom om att leveranstiden inte kan hållas, är Säljaren skyldig att informera om detta omedelbart, samt meddela den nya leveranstiden. Om leveranstiden överskrids med mer än motsvarande ursprunglig leveranstid, har båda parter rätt att säga upp avtalet, såvida inte parterna tidigare har kommit överens om en förlängning av leveranstiden.

4. Betalning:
Slutlig avräkning mellan parterna ska ske enligt beskrivning i orderbekräftelsen. Om köparen inte betalar per överenskommet förfallodatum har Säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag. Om Köparen inte har betalat det förfallna beloppet inom 3 månader har Säljaren rätt att häva försäljningen. Köparen kommer då att kunna debiteras dröjsmålsränta och samtidigt kunna krävas för skador och dokumenterade förluster som Säljaren har lidit.

5. Avbokning:
Köparen har inte rätt, men möjlighet, att häva köpet eller delar av det. Om Köparen önskar häva köpet, eller delar av det, och detta godkänns av Säljaren, har Säljaren rätt att kräva täckning för de kostnader som den hävda leveransen har åsamkat Säljarens.

6. Ägandeförhållande:
Utrustningen förblir Säljarens egendom tills dess att slutlig betalning har erlagts, i den mån sådant ägande är giltigt enligt gällande lag.

7. Force majeure:
Säljaren kan åberopa undantag för ett kontrakt som ingås baserat på Force majeure-klausulen, som härmed görs giltig för Säljarens företag och associerade underleverantörer
Det åligger den part som åberopar en undantagsgrund att omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om orsaken och konsekvenserna.

8. Tvister och lagval:
Tvistemål avgörs genom skiljedom i Arendal.
CEG Sweden AB
Ehns Gata 6
51156 Kinna Sweden
Tel: 020-55 60 00
STOLT MEDLEM AV
© Copyright 2023 - Construction Equipment Group AS - All Rights Reserved
Built by OIKO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram